انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- مقدمه
هدف از تشکیل و تأسیس انجمن در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1381/1/30 | 
به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و تجاری سازی در زمینه های مربوط به مهندسی ساخت و تولید مطابق اساسنامه این انجمن با نام، انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران تشکیل می گردد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.56.13.fa
برگشت به اصل مطلب