انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اعضای هیئت مدیره و بازرسین
اعضای هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/2 | 
اعضای هیئت مدیره و بازرسین مجمع عمومی عادی انجمن سال 1397
ردیف دکتر/ مهندس  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر پرسنلی
1 دکتر غلامحسین لیاقت رئیس هیئت مدیره
2 دکتر کمال محمدی نائب رئیس هیئت مدیره
3 دکتر صادق رحمتی خزانه دار و عضو هیئت مدیره 
4 دکتر حسن مسلمی نائینی عضو هیئت مدیره
5 دکتر بهنام داودی عضو هیئت مدیره
6 دکتر محمد حسین پل عضو علی البدل هیئت مدیره
7 دکتر مهدی مدبری فر عضو علی البدل هیئت مدیره
8 مهندس محمد حسین منصوری      بیرجندی    بازرس اصلی
9 مهندس محمد حسن مقدس بازرس علی البدل
 

 
 


 

اعضای هیئت مدیره و بازرسین  مجمع عمومی عادی انجمن سال 1394

ردیف

دکتر/ مهندس  نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تصویر پرسنلی

1

دکتر غلامحسین لیاقت

رئیس هیئت مدیره

2

دکتر حسن مسلمی نائینی

نائب رئیس هیئت مدیره

3

دکتر صادق رحمتی

خزانه دار و عضو هیئت مدیره 

4

دکتر حمید باصری

عضو هیئت مدیره

5

مهندس محمد حسن مقدس

عضو هیئت مدیره

6

دکتر امیر عبداله

عضو علی البدل هیئت مدیره

7

مهندس سید علی سجادی

عضو علی البدل هیئت مدیره

8

مهندس محمد حسین منصوری      بیرجندی   

بازرس اصلی

9

دکتر محمد جواد ناطق

بازرس علی البدلنشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.58.12.fa
برگشت به اصل مطلب