انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اعضای هیئت مدیره و بازرسین
اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن در آبان ماه سال 1400 اعضای هیئت مدیره و بازرسین انجمن در آبان ماه سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/12 | 
اعضای هیئت مدیره و بازرسین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران مورخ  ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰
 
اعضای هیئت مدیره و بازرسین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران مورخ  ۱۲ آبان ماه سال ۱۴۰۰
ردیف دکتر/ مهندس  نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر پرسنلی
۱ دکتر بهنام داودی رئیس هیئت مدیره

۲ دکتر یوسف حجت نائب رئیس هیئت مدیره

۳ دکتر یعقوب دادگر اصل خزانه دار و عضو هیئت مدیره 
۴ دکتر رامین هاشمی عضو هیئت مدیره

۵ دکتر قادر فرجی عضو هیئت مدیره
۶ مهندس محمد حسن مقدس عضو علی البدل هیئت مدیره

۷ مهندس رضا ذوالقدر عضو علی البدل هیئت مدیره

۸ مهندس علی زین العابدین بیگی بازرس اصلی

۹ مهندس حمید حاجی احمدی    بازرس علی البدل
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.58.81.fa
برگشت به اصل مطلب