انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
تسهیلات و مشوق های ویژه دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/20 | 
تسهیلات و مشوق های ویژه دومین نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی (تستا)نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران:
http://smeir.org/find.php?item=1.62.63.fa
برگشت به اصل مطلب